Giới Thiệu » Hội Sinh viên TP CT
Giới thiệu chung
Cập nhật ngày 05/06/2015
Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên thành phố Cần Thơ, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên thành phố Cần Thơ cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; đóng góp công sức, trí tuệ, lòng nhiệt huyết vào sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ; cùng với đoàn viên, thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ đưa thành phố trở thành một trung tâm lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một thành phố lớn, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
Các bài viết khác
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
ROAD TO RAVOLUTION CẦN THƠ
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
CUỘC THI Ý TƯỞNG SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN 2019
Confessions
Thư Viện Video